Regulamin kont firmowych

Regulamin kont firmowych

REGULAMIN KONT FIRMOWYCH SUPERMAMAPLANER.PL

 


§ 1. Definicje

 


Pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:

 


1
Regulamin
niniejszy Regulamin Kont Firmowych supermamaplaner.pl
2
Regulamin Supermamaplaner.pl
podstawowy regulamin supermamaplaner.pl, który obowiązuje wszystkich Użytkowników Serwisu

 
3
Serwis
serwis internetowy prowadzony pod adresem www.supermamaplaner.pl
4
Supermama Planer
właściciel Serwisu świadczący w ramach tego Serwisu usługi drogą elektroniczną, tj.:

Anna Bartkowska, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem: ul. Młynarska 6, Cieplewo, 83-031 Łęgowo,

NIP: 5711602121
5
Użytkownik
posiadacz zarejestrowanego i aktywnego Konta w Serwisie (Konta dla Rodziców albo Konta dla Firm)
6
Konto
zbiór zasobów w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie i w ramach którego Użytkownik może korzystać z określonych aplikacji i funkcji Serwisu; Konto każdego Użytkownika jest prowadzone w Serwisie pod unikalnym loginem (adres e-mail) i zabezpieczone hasłem
7
Konto dla Firm
Konto zarejestrowane w celu prezentowania i oferowania towarów lub usług związanych z branżą ciążową, dziecięcą i rodzicielską
8
Usługodawca
Użytkownik korzystający z Serwisu w ramach Konta dla Firm
9
Rejestracja
procedura zakładania Konta w Serwisie
10
Formularz Rejestracyjny
dostępny w Serwisie formularz, którego uzupełnienie i przesłanie jest niezbędne do założenia Konta i zawarcia Umowy
11
Usługi/Usługi świadczone drogą elektroniczną
udostępnianie Użytkownikom do korzystania określonych aplikacji i funkcji Serwisu; w ramach Kont dla Rodziców Usługi są świadczone nieodpłatnie.
12
Umowa o korzystanie z Serwisu
umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Supermama Planer i Użytkownikiem, na podstawie której Supermama Planer świadczy na rzecz Użytkowników Usługi na zasadach określonych w Regulaminie lub Regulaminie Kont Firmowych supermamaplaner.pl
13
Pakiet
zestaw odpłatnych Usług świadczonych przez Supermama Planer na rzecz Usługodawców; rodzaje Pakietów są określone w Cenniku
14
Dodatkowe Usługi
odpłatne Usługi świadczone przez Supermama Planer na rzecz Usługodawców poza Pakietami; usługi te są opisane w Cenniku
15
Abonament
cykliczna opłata należna od Usługodawcy za możliwość korzystania z Pakietów lub określonych Dodatkowych Usług
16
Cennik
dostępny w Serwisie szczegółowy opis Usług świadczonych dla Usługodawców, w którym określone są opłaty za poszczególne Usługi (w tym Pakiety)

 

 


§ 2. Postanowienia ogólne

 


Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Supermama Planer na rzecz Usługodawców (podmiotów z branży ciążowej, dziecięcej i rodzicielskiej) Usług w ramach Serwisu oraz warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Usługodawców.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu supermamaplaner.pl.
W celu założenia Konta dla Firm i korzystania z Serwisu w ramach tego Konta wymagana jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz Regulaminu supermamaplaner.pl.

 

 


§ 3. Usługi świadczone przez Supermama Planer na rzecz Usługodawców

 


Rejestrując w Serwisie Konto dla Firm, Usługodawca zawiera z Supermama Planer Umowę o korzystanie z Serwisu. W ramach tej Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie supermama.pl, Usługodawca otrzymuje możliwość nieodpłatnego stworzenia w Serwisie swojej podstawowej wizytówki, oraz zakupu Pakietu lub Dodatkowych Usług, które umożliwiają Usługodawcy rozszerzoną prezentację swojej oferty i działalności w Serwisie.
Szczegółowy opis i zakres Pakietów oraz Dodatkowych Usług oferowanych przez Supermama Planer jest zawarty w Cenniku.
Dokonując zakupu Pakietu lub Usług Dodatkowych, Usługodawca nabywa prawo do korzystania z Usług objętych Pakietem lub z Usług Dodatkowych i zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Supermama Planer należnych z tego tytułu opłat.
Pakiet może zostać zakupiony na czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy. Rezygnacja z Pakietu jest możliwa po upływie ww. okresu.
Usługi Dodatkowe mogą zostać zakupione na okres wskazany w Cenniku.

 

§ 4. Dodatkowe zasady Rejestracji Konta dla Firm

 


Supermama Planer zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień lub kwalifikacji Usługodawcy wykonującego zawód medyczny, świadczącego usługi w zakresie opieki medycznej lub specjalistyczne usługi związane z ciążą lub rodzicielstwem, które są prezentowane przez Usługodawcę w ramach Konta dla Firmy. Supermama Planer może zwrócić się do Usługodawcy o ich należyte udokumentowanie w wyznaczonym terminie. W przypadku nieprzedstawienia przez Usługodawcę odpowiednich dokumentów, Supermama Planer jest uprawnione do zawieszenia Konta Usługodawcy lub jego usunięcia z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.
Najpóźniej w chwili zakupu Pakietu lub Dodatkowych Usług Usługodawca wprowadzi do swojego Konta dane karty płatniczej, która będzie cyklicznie obciążana przez Supermama Planer 
kwotą należnego Abonamentu.
Usługodawca jest zobowiązany do aktualizowania danych karty płatniczej, o której mowa w ust. 2, w każdym przypadku ich zmiany, np. w przypadku upływu terminu jej ważności.
Po dokonaniu Rejestracji nie jest możliwe usunięcie przez Usługodawcę danych, które są konieczne dla rozliczeń, dokonywania płatności i do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
W przypadku Rejestracji Konta dla Firm przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Supermama Planer jest uprawnione do dochodzenia roszczeń wynikających z korzystania z Serwisu lub zapłaty odszkodowania także bezpośrednio od tej osoby.
Rejestrując Konto dla Firm, Usługodawca:
Akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Regulaminu supermamaplaner.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
zobowiązuje się do zapłaty należności za zakupione Usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
Upoważnia Supermama Planer do obciążania karty płatniczej Usługodawcy należnościami za zakupione Usługi.
Wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy i doręczanie ich drogą elektroniczną przez wprowadzenie do Konta Usługodawcy.
Wyraża zgodę na prowadzenie przez Supermama Planer rankingów ofert towarów i usług oraz na uczestniczenie w tych rankingach oraz systemach oceny ofert dostępnych w Serwisie przez Użytkowników.
Zobowiązuje się do zapewnienia należytej obsługi Użytkowników i należytej komunikacji z nimi.
Zobowiązuje się do niewykorzystywania udostępnionych Usługodawcy danych osobowych Użytkowników w zakresie wykraczającym poza cel, dla którego zostały mu one udostępnione.

 

§ 5. Zasady użytkowania wizytówek rozszerzonych Konta dla Firm

W zakładce "Wydarzenia" możliwe jest dodawanie wydarzeń, których jest się jedynym organizatorem. Niedopuszczalne jest dodawanie wydarzeń innych podmiotów nawet w sytuacji, gdy jest się ich współorganizatorem.

W zakładce "Promocje" możliwe jest dodawanie promocji produktów / usług znajdujących się w ofercie użytkownika. Niedopuszczalne jest umieszczanie promocji produktów / usług innych podmiotów.

W zakładce "Blog" możliwe jest umieszczanie własnoręcznie stworzonego dzieła polegającego na napisaniu artykułu o długości 2-8 tysięcy zzs w tematyce eksperckiej zgodnej ze swoim wykształceniem i/lub wykonywaną działalnością. Użytkownik oświadcza, że posiada pełną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do napisania artykułu eksperckiego oraz ponosi odpowiedzialność za każdorazowe stworzenie artykułu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa (zakaz plagiatu) a także dołączania zdjęć, uatrakcyjniających artykuł, wyłącznie legalnie pobranych lub osobiście zakupionych.

Treści stworzone w zakładce "Blog" nie mogą pochodzić z innych stron, w tym strony www użytkownika. Dopuszczalne jest opublikowanie tego samego artykułu na swojej stronie www po upływie minimum 30 dni od pierwszej publikacji w serwisie Supermama Planer.

Użytkownik nie może umieszczać w zakładce "Blog" treści reklamowych a także odnośników do zewnętrznych stron www.

Supermama Planer zastrzega sobie prawo do każdorazowej zmiany tytułu artykułu i/lub zdjęć w celu przyciągnięcia większej ilości zainteresowanych czytelników.

 

§ 6. Cennik Usług na rzecz Usługodawców

 


Wysokość opłat za poszczególne Usługi świadczone przez Supermama Planer (w tym wysokość miesięcznych Abonamentów za Pakiety) jest określona w Cenniku.
Usługi niewymienione w Cenniku są świadczone przez Supermama Planer nieodpłatnie.
Określone w Cenniku wysokości Abonamentów i innych opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT będzie doliczany, jeżeli Supermama Planer będzie podatnikiem tego podatku. Taka zmiana nie stanowi zmiany Regulaminu.
Supermama Planer zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat. Zmiany te następują w trybie i na takich zasadach, jak zmiana Regulaminu.
Supermama Planer zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia lub uchylenia opłat w ramach ograniczonych czasowo promocji. Obniżenie opłat może dotyczyć tylko niektórych Usługodawców.

 

§ 7. Zasady płatności

 


Abonament za Pakiet jest płatny co miesiąc z góry. Pierwszy Abonament jest płatny w dniu zakupu Pakietu. Abonament za każdy kolejny miesiąc jest płatny w takim dniu danego miesiąca kalendarzowego, który datą odpowiada dacie zapłaty pierwszego Abonamentu. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym nie ma takiego dnia (np. 31-ego), Abonament jest płatny w ostatnim dniu tego miesiąca kalendarzowego.
Opłaty za Usługi Dodatkowe są płatne z góry w dniu ich zakupu.
Jeżeli w odniesieniu do określonych Usług Cennik przewiduje cykliczne abonamenty, zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio.
W przypadku rezygnacji z korzystania z Usług w trakcie okresu rozliczeniowego, Abonament lub opłata za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
W przypadku rezygnacji z korzystania z Pakietu przed upływem pierwszych 12 miesięcy kalendarzowych, Usługodawca ma obowiązek opłacania Abonamentów do końca tego okresu.
Postanowienia ust. 4 i 5 mają odpowiednie zastosowanie także w przypadku likwidacji Konta przez Usługodawcę albo zawieszenia lub usunięcia Konta przez Supermama Planer z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.
Zapłata Abonamentu następuje automatycznie przez obciążenie przez Supermama Planer karty płatniczej przypisanej do Konta Usługodawcy.
Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia na przypisanej do Konta karcie płatniczej środków wystarczających do zapłaty Abonamentu lub innych opłat.
Niemożność obciążenia karty płatniczej Usługodawcy wartością Abonamentu, np. z powodu braku środków na karcie lub nieważności karty płatniczej, nie zwalnia Usługodawcy z obowiązku zapłaty należności na rzecz Supermama Planer.
Faktury są wystawiane automatycznie i są dostępne w Koncie Usługodawcy.
Faktury są wystawiane zgodnie z danymi Usługodawcy podanymi w Koncie.
W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikających z Umowy pomiędzy Supermama Planer i Usługodawcą, które przekracza 30 dni, Supermama Planer jest uprawnione do zgłoszenia wierzytelności do Krajowego Rejestru Długów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wezwanie do zapłaty może być wysłane Usługodawcy w formie elektronicznej na wskazany przez Usługodawcę adres e-mail do kontaktu z Usługodawcą.

 

§ 8. Zawieszenie i usunięcie Konta dla Firm

 


Supermama Planer może zawiesić Konto Usługodawcy (tj. do wstrzymać świadczenie Usług na rzecz Usługodawcy) z następujących przyczyn leżących po stronie Usługodawcy:
braku zapłaty przez Usługodawcę należności na rzecz Supermama Planer w obowiązującym terminie (w tym w przypadku braku możliwości obciążenia karty płatniczej Usługodawcy). W takim przypadku odblokowanie konta nastąpi w terminie 3 dni od daty wpływu należności na konto Supermama Planer.
zgłoszenia przez co najmniej dwóch Użytkowników udokumentowanych, wiarygodnych i obiektywnie uzasadnionych skarg dotyczących Usługodawcy. Skarga może zostać uznana przez Supermama Planer za uzasadnioną np. w przypadku przedstawienia przez Użytkownika dowodów nienależytego wykonania przez Usługodawcę umowy zawartej z Użytkownikiem, czy niewypełnienia przez Usługodawcę obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji. W takim przypadku Konto może zostać odblokowane po przedstawieniu przez Usługodawcę dowodu należytego wyjaśnienia sporów z Użytkownikami lub podjęcia w tym celu odpowiednich.
gdy działalność Usługodawcy naraża Supermama Planer na utratę wiarygodności lub dobrego imienia. W takim przypadku Konto może zostać odblokowane po podjęciu przez Usługodawcę odpowiednich działań lub złożeniu wyjaśnień, które w obiektywnej ocenie uchylają ww. ryzyko.
wykorzystywania danych osobowych Użytkowników, udostępnionych Usługodawcy w ramach Serwisu, w celach innych niż określone w Regulaminie, Regulaminie supermamaplaner.pl lub Polityce Prywatności.
w każdym przypadku, w którym zgodnie z Regulaminem Supermamaplaner.pl możliwe jest usunięcie Konta z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, jeżeli Supermama Planer stwierdzi, że wystarczające jest jego zawieszenie. W takim przypadku Konto może zostać odblokowane po ustaniu lub wyjaśnieniu okoliczności, z powodu których zostało zawieszone.
Usługodawca, którego Konto zostało zawieszone lub usunięte z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, nie jest uprawniony do zakładania lub korzystania z innego Konta dla Firm.
Usługodawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zawieszenia lub usunięcia Konta dla Firm przez Supermama Planer.
Konto dla Firm może zostać usunięte przez Supermama Planer z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy:
W przypadkach określonych w Regulaminie Supermama Planer
Jeżeli okaże się, że Usługodawca nie posiada uprawnień lub kwalifikacji do prowadzenia działalności prezentowanej w ramach Konta dla Firm
w przypadku zaprzestania prowadzenia przez Usługodawcę działalności gospodarczej, ogłoszenia upadłości Usługodawcy, wszczęcia postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego lub likwidacji Usługodawcy
w przypadku licznych skarg dotyczących niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Usługodawcę zobowiązań wobec konsumentów lub innych podmiotów.
Likwidacja lub usunięcie Konta Usługodawcy polega na trwałym uniemożliwieniu Usługodawcy korzystania z Serwisu w ramach tego Konta. Supermama Planer jest uprawnione do przechowywania treści zgromadzonych w ramach tego Konta w celach archiwizacyjnych i rozliczeniowych.
W przypadkach określonych w Regulaminie Supermamaplaner.pl, w których możliwe jest usuwanie treści zawartych w Kontach, dopuszczalne jest także zablokowanie lub usunięcie poszczególnych ogłoszeń Usługodawców.

 

 


§ 9. Postanowienia końcowe

 


Usługodawcy nie przysługują wobec Supermama Planer żadne roszczenia w przypadku przerw w dostępie do Serwisu (zależnych od Supermama Planer) w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin w miesiącu kalendarzowym oraz jednorazowo – 24 godzin.
Niniejszy Regulamin może być zmieniony na zasadach określonych w § 13 Regulaminu supermamaplaner.pl, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
W okresie niepobierania przez Supermama Planer opłat za Usługi świadczone na rzecz Usługodawców, Regulamin może być zmieniony z pominięciem zasad określonych w § 13 Regulaminu supermamaplaner.pl.
Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej www.supermamaplaner.pl.

 

 

 

 

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

Blog

SuperMamaPlaner