Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SUPERMAMA PLANER

 

 

 

§ 1. Definicje

 


Pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:

1 Regulamin Niniejszy Regulamin SupermamaPlaner.pl
2. Serwis Serwis internetowy prowadzony pod adresem www.supermamaplaner.pl
3. O!baby

Właściciel Serwisu świadczący w ramach tego Serwisu usługi drogą elektroniczną, tj.: Anna Bartkowska, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem: ul. Młynarska 6, Cieplewo, 83-031 Łęgowo, NIP: 5711602121

4. Użytkownik Posiadacz zarejestrowanego i aktywnego Konta w Serwisie (Konta dla Rodziców albo Konta dla Firm)
5. Konto Zbiór zasobów w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie i w ramach którego Użytkownik może korzystać z określonych aplikacji i funkcji Serwisu; Konto każdego Użytkownika jest prowadzone w Serwisie pod unikalnym loginem (adres e-mail) i zabezpieczone hasłem
6. Konto dla rodziców Konto zarejestrowane przez osobę fizyczną do celów prywatnych, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; posiadacz Konta dla Rodziców jest uznawany za Konsumenta
7. Konto dla firm Konto zarejestrowane w celu prezentowania i oferowania towarów lub usług związanych z branżą ciążową, dziecięcą i rodzicielską
8. Usługodawca Użytkownik korzystający z Serwisu w ramach Konta dla Firm
9. Rejestracja Procedura zakładania Konta w Serwisie
10. Formularz Rejestracyjny dostępny w Serwisie formularz, którego uzupełnienie i przesłanie jest niezbędne do założenia Konta i zawarcia Umowy
11. Usługi/Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępnianie Użytkownikom do korzystania określonych aplikacji i funkcji Serwisu; w ramach Kont dla Rodziców Usługi są świadczone nieodpłatnie.
12. Umowa o korzystanie z Serwisu umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Supermama Planer i Użytkownikiem, na podstawie której Supermama Planer świadczy na rzecz Użytkowników Usługi na zasadach określonych w Regulaminie lub Regulaminie Kont Firmowych Supermamaplaner.pl

 


§ 2. Postanowienia ogólne

 


Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Supermama Planer Usług w ramach Serwisu oraz warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
Część aplikacji i funkcji dostępnych w ramach Serwisu jest dostępna wyłącznie po zalogowaniu się przez Użytkownika do Konta.
Akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby założyć Konto w Serwisie.
Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
Zasady przetwarzania danych osobowych są określone na stronie www.supermamaplaner.pl w odrębnej zakładce zatytułowanej: Polityka Prywatności.
Dodatkowe zasady korzystania z Serwisu przez Usługodawców są określone w Regulaminie Kont Firmowych supermamaplaner.pl.

 

§ 3. Dane kontaktowe Supermama Planer

 


Adres korespondencyjny: O!Baby, ul. Młynarska 6, Cieplewo, 83-031 Łęgowo
Adres e-mail: kontakt@supermamaplaner.pl
Telefon: 535-555-536

 

§ 4. Usługi świadczone przez Supermama Planer w ramach Serwisu

 


W ramach Serwisu świadczone są następujące Usługi:

zakładanie i prowadzenie Kont dla Użytkowników
prezentacja produktów, usług, świadczeń, wydarzeń oraz inspiracji związanych z branżą ciążową, dziecięcą oraz rodzicielską
prezentacja wizytówek Usługodawców w Serwisie
sprzedaż na rzecz Usługodawców pakietów obejmujacych możliwość prezentacji swojej marki i oferty w rozszerzonym zakresie (w zależności od wybranego pakietu)
usługi reklamowe dla Usługodawców
wyszukiwarki produktów, usług lub wydarzeń
system ocen, organizacja rankingów produktów lub usług z branży ciążowej, dziecięcej I rodzicielskiej
formularz kontaktowy, umożliwianie Użytkownikom nawiązywania kontaktu
e-mailing
wysyłka newslettera
kalendarz.

 

 


§ 5. Zasady Rejestracji w Serwisie

 


Rejestrując (zakładając) Konto w Serwisie, Użytkownik zawiera z Supermama Planer Umowę o korzystanie z Serwisu.
Konta mogą być zarejestrowane przez osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Konta dla Rodziców mogą być zakładane wyłącznie przez osoby fizyczne.
Konta dla Firm mogą być zakładane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w celach związanych z prowadzoną przez nich działalnością w związaną z branżą ciążową, dziecięcą oraz rodzicielską.
W imieniu osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Konto „Firma” może być założone i prowadzone przez osobę umocowaną do takich czynności. Domniemywa się, że osoba dokonująca Rejestracji jest do tego umocowana. Supermama Planer może zwrócić się do Użytkownika o odpowiednie udokumentowanie umocowania w wyznaczonym terminie pod rygorem usunięcia Konta.
W celu założenia i aktywowania Konta należy:
zaakceptować Regulamin
wypełnić i wysłać Formularz Rejestracyjny
aktywować Konto przez kliknięcie linku aktywacyjnego, który, po wysłaniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego, zostanie przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
Zawarcie Umowy o korzystanie z Serwisu następuje z chwilą wysłania przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego. Konto jest aktywowane z chwilą kliknięcia linku aktywacyjnego, o którym mowa w ust. 6 pkt. c. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Konta bezpośrednio po jego aktywacji.
Konto dla Rodziców nie może być wykorzystywane w celu promowania towarów, usług lub jakiejkolwiek innej działalności, która może być prowadzona wyłącznie w ramach Konta dla Firm.
Prowadzenie przez Supermama Planer Konta dla Rodziców jest nieodpłatne.

 

 


§ 6. Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy o korzystanie z Serwisu

 


Prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który jest Konsumentem.
Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od jej zawarcia.
Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia przez Konsumenta oświadczenia, z którego będzie wynikać wola odstąpienia od umowy. Oświadczenie może, ale nie musi, być złożone na formularzu dostarczonym przez Supermama Planer przy zawarciu Umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie to może być złożone na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych Supermama Planer określonych w § 3.
Aby zachować termin, o którym mowa w ust. 2, wystarczy, że Konsument, przed jego upływem, wyśle do Supermama Planer oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Odstąpienie od Umowy będzie skutkować usunięciem Konta przez Supermama Planer. Ten sam skutek można osiągnąć samodzielnie likwidując Konto.

 

 


§7. Zasady i warunki prowadzenia Serwisu i świadczenia Usług przez Supermama Planer

 


Supermama Planer jest uprawnione do kontroli treści, w tym fotografii, zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników.
Supermama Planer jest uprawnione do usunięcia treści wprowadzonych przez Użytkowników z naruszeniem Regulaminu lub Regulaminu Kont Firmowych supermamaplaner.pl
Supermama Planer nie odpowiada za:
następstwa kradzieży, utraty lub ujawnienia osobom trzecim przez Użytkownika danych umożliwiających dostęp do Konta
treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym za ich prawdziwość i rzetelność
zachowania i działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu
wiarygodność lub wypłacalność Użytkowników
jakość, sposób realizacji lub bezpieczeństwo produktów i usług prezentowanych w Serwisie
następstwa zamieszczenia w Serwisie określonych treści (w tym ofert)
realizację umów zawieranych przez Użytkowników (w tym Usługodawców) w ramach lub w związku z korzystaniem z Serwisem, w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów
następstwa usunięcia przez Supermama Planer Kont lub zamieszczonych w Serwisie treści w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie
zakłócenia w korzystaniu z Serwisu spowodowane w szczególności:
działaniem osób trzecich
nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego
nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Użytkownika
nieprawidłowym funkcjonowaniem, z przyczyn niezależnych od Supermama Planer, w tym w przypadku awarii i przerw technicznych
stosowaniem przez Użytkownika przeglądarek lub urządzeń, które nie nadają się do korzystania z Serwisu
aktualizacją i pracami technicznymi w Serwisie.
Supermama Planer jest uprawnione do usunięcia Konta Użytkownika w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub w Regulaminie Kont Firmowych supermamaplaner.pl.
Supermama Planer jest uprawnione do usunięcia Konta Użytkownika z powodu następujących okoliczności leżących po stronie Użytkownika:
podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych przy zakładaniu Konta
korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym w celach innych niż określone w Regulaminie
ponownego założenia Konta przez Użytkownika, którego inne Konto zostało wcześniej usunięte przez Supermama Planer z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
Supermama Planer jest uprawnione do usunięcia Konta Użytkownika, który nie logował się do Konta przez co najmniej 12 miesięcy.
Przed zastosowaniem środków, o których mowa w ust. 2 i ust. 4-6 powyżej, Supermama Planer może wezwać Użytkownika do zaniechania lub usunięcia naruszeń albo do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie i na podstawie tych informacji podjąć decyzję w przedmiocie usunięcia Konta.
Supermama Planer ma prawo aktualizowania Serwisu i prowadzenia niezbędnych prac technicznych. W takim przypadku Supermama Planer będzie się starać, aby takie działania były jak najmniej odczuwalne dla Użytkowników.

 

§ 8. Prawa i obowiązki Użytkowników

 


Użytkownik może korzystać z Konta wyłącznie w celach, do których jest ono przeznaczone.
Usługodawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji danych i treści udostępnianych innym Użytkownikom w ramach swojej wizytówki i oferty.
Zabrania się zakładania Kont z wykorzystaniem danych osób trzecich, podszywania się pod inne osoby, manipulowania danymi oraz podawania treści, które mogą wprowadzać Użytkowników w błąd.
Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu przez Użytkowników treści (w tym obrazów):
niezgodnych z przepisami prawa, Regulaminem lub Regulaminem Kont Firmowych supermamaplaner.pl
niezwiązanych z tematyką Serwisu
sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, zawierających obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące lub kontrowersyjne sformułowania lub obrazy
reklamujących lub promujących portale internetowe inne niż należące do Usługodawcy i związane z jego działalnością, którą prezentuje w Serwisie, lub konkurencyjne wobec Serwisu
mogących naruszać prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa do wizerunku lub dobra osobiste osób trzecich
zawierających dane osobowe osób trzecich lub inne dane osobowe Użytkownika niż określone przez Supermama Planer
zawierających dane kontaktowe w miejscach do tego nieprzeznaczonych
mogących narazić Użytkownika lub Supermama Planer na odpowiedzialność karną
Użytkownikowi będą przysługiwać majątkowe prawa autorskie do zamieszczanych fotografii, jak również prawo do rozpowszechniania wizerunku osób na nich widocznych.
Zamieszczenie w Serwisie treści, które stanowią utwór w rozumieniu praw autorskich (w tym ofert, tekstów, obrazów i znaków towarowych), jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że przysługują mu prawa pozwalające na ich zamieszczenie w Serwisie oraz udzielenie licencji, o której mowa w ust. 6.
Użytkownik, wprowadzając do Serwisu treści, o których mowa powyżej w ust. 5, udziela Supermama Planer nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej i niewyłącznej pod względem terytorialnym licencji na korzystanie z nich w celu prowadzenia Serwisu i w związku z jego prowadzeniem. W przypadku rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu, Supermama Planer może korzystać z tych treści w celach archiwizacyjnych i nie ma obowiązku ich trwałego usuwania. Jeżeli treści te zostały wprowadzone przez Użytkownika w zasobach ogólnodostępnych dla Użytkowników Serwisu, Supermama Planer nie ma obowiązku ich usuwania.
W ustawieniach Konta i w wizytówkach Usługodawców należy podawać tylko dane i informacje określone przez Supermama Planer.

W rubrykach przeznaczonych na konkretne dane lub informacje nie należy wpisywać innych danych lub informacji.

 

§ 9. Okres obowiązywania Umowy

 


Umowa o korzystanie z Serwisu jest zawierana na czas nieokreślony.
Umowa o korzystanie z Serwisu ulega rozwiązaniu:
z chwilą likwidacji Konta przez Użytkownika
z chwilą usunięcia Konta przez Supermama Planer w przypadkach określonych w Regulaminie lub Regulaminie Kont Firmowych supermamaplaner.pl,
z chwilą likwidacji Serwisu, jeżeli Umowa nie została wcześniej rozwiązana.
W przypadkach określonych w Regulaminie Kont Firmowych supermamaplaner.pl Umowy o korzystanie z Serwisu zawarte w Usługodawcami nie mogą być rozwiązane przed upływem 12 miesięcy od zakupu Pakietu.

 

§ 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, w ramach którego działa Serwis

 


Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, odpowiednich wymagań technicznych.
Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego, w ramach którego działa Serwis, to:
komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu i umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy
dostęp do poczty elektronicznej (adres e-mail)
przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 lub wyższej, Safari w wersji 5.0 lub wyższej
zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascipt


§ 11. Tryb postępowania reklamacyjnego

 


Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług świadczonych przez Supermama Planer w ramach Serwisu.
Reklamacje mogą być składane przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres określony w § 3.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika oraz opis problemu.
Supermama Planer jest obowiązane udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Przed rozpatrzeniem reklamacji Supermama Planer może zwrócić się do Użytkownika o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W takim wypadku termin, o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu do czasu otrzymania odpowiedzi od Użytkownika.
Odpowiedź na reklamację Supermama Planer przekazuje Użytkownikowi w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja. Odpowiedź jest wysyłany na adres podany w reklamacji.
W przypadku niepodania danych umożliwiających wysłanie odpowiedzi na reklamację, nie będzie ona rozpatrywana.

 

§ 12. Informacje o możliwości skorzystania przez Konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 


W przypadku nieuwzględnienia przez Supermama Planer reklamacji i w innych sporach związanych z korzystaniem z Serwisu Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Konsument może w szczególności:
zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży (patrz: art. 37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.)
zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a Sprzedawcą (patrz: art. 36 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz. U. z 2001 r. na 4, poz. 25 ze zm.),
skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/conumers/odr/.
uzyskać na ww. platformie internetowej dodatkowe informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów między Przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

§ 13. Zmiany Regulaminu

 


Supermama Planer jest uprawnione do zmiany niniejszego Regulaminu:
jeżeli jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa albo obowiązki nałożone na O!Baby przez organy administracji publicznej i inne podobne instytucje,
w zakresie zmiany danych Supermama Planer 
w przypadku zmian technologicznych, funkcjonalnych lub organizacyjnych
w celu wprowadzenia zmian redakcyjnych lub doprecyzowania zapisów w regulaminie.
w celu usprawnienia działania Serwisu i obsługi Użytkowników
jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub ochrony Użytkowników i ich prywatności
w celu zapobiegania nadużyciom lub szkodliwym działaniom
w przypadku wprowadzania zmian dotyczących Usług, w tym w przypadku wprowadzania nowych funkcji i aplikacji w Serwisie.
Supermama Planer poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przez wysłanie takiej informacji na adresy e-mail przypisane do Kont oraz publikację komunikatu o zmianach w Serwisie. Zachowanie 14-dniowego terminu nie jest wymagane, jeżeli zmiana Regulaminu następuje na podstawie ust. 1 pkt. 1 powyżej.
W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik może rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu, likwidując Konto.
W przypadku złożenia przez Użytkownika odrębnego oświadczenia o braku akceptacji zmian, jego Konto zostanie usunięte.

 

 


§ 14. Postanowienia końcowe

 


Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu i treści wprowadzonych do Serwisu przez Supermama Planer należą w całości do Supermama Planer.
Supermama Planer jest uprawnione do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prowadzenia Serwisu oraz Umów z Użytkownikami w przypadku przeniesienia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub Serwisu na inny podmiot powiązany z Supermama Planer bez zgody Użytkowników. Wymagane jest tylko powiadomienie Użytkowników o takim zdarzeniu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Supermama Planer może określać odrębne regulaminy dla poszczególnych Usług lub działań podejmowanych w ramach Serwisu.
Wszelkie pytania dotyczące zasad korzystania i prowadzenia Serwisu należy kierować do Supermama Planer z wykorzystaniem dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych.
Regulamin jest dostarczany osobom wypełniającym Formularz Rejestracyjny przed zawarciem Umowy o korzystanie z Serwisu.
Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej www.supermamaplaner.pl.
Załącznik do Regulaminu supermamaplaner.pl – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

 

 


OŚWIADCZENIE KONSUMENTA

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

O KORZYSTANIE Z SERWISU SUPERMAMAPLANER.PL

 

 

 

Anna Bartkowska, O!Baby

ul. Młynarska 6

Cieplewo, 83-031 Łęgowo

kontakt@supermamaplaner.pl

 

 

 

Niżej podpisany ……………………………….1 niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o korzystanie z Serwisu supermamaplaner.pl.

 


Mój login (adres e-mail) w Serwisie supermamaplaner.pl to ……………………………………………………………

 

 

 

………………………..

Data i podpis

 


1 Należy wpisać imię i nazwisko

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

Blog

SuperMamaPlaner